Onze school

Onze visie

In een sfeer van geborgenheid bieden we rijk, divers en kwalitatief hoogstaand onderwijs en hebben we oog voor de persoonlijke groei van iedereen. Leerlingen ontwikkelen zich in verbondenheid en werken samen aan een duurzame wereld voor morgen.

Onze visie

Genoeg voor altijd en iedereen

Duurzaamheid en verbondenheid zijn de enige mogelijke fundamenten voor de wereld van morgen. Een duurzame wereld is immers een wereld in evenwicht. Daarom dringt de nood aan duurzaamheid zich op in alle domeinen van het mens zijn. Het dient hierbij in de ruimste zin van het woord opgevat te worden. Duurzaamheid mag zich niet beperken tot het ecologische en economische leven, maar moet alle aspecten van het leven doordringen in de vorm van zorg voor sociale relaties, zorg voor de eigen geest en het eigen lichaam, de ontwikkeling van duurzame kennis en vaardigheden.

Een dergelijk ambitieus project is enkel haalbaar in verbondenheid. Echte duurzaamheid kan maar ontstaan als elk mens op een harmonieuze manier verbonden is met zichzelf, met de anderen met wie hij in relatie treedt en met de wereld. Verbondenheid op deze manier begrepen houdt dienstbaarheid en zorg voor elkaar in. Hierin herkennen we de geest van onze patroonheilige, Sint-Jozef, en bouwen we verder op de traditie waarin onze school geworteld is.

Timmeren aan de toekomst

Vanuit onze eigen dienstbaarheid willen wij onze visie realiseren in het onderwijs dat wij aanbieden. Wij willen jonge mensen erop voorbereiden om verantwoordelijkheid op zich te nemen en een constructieve en duurzame samenleving uit te bouwen. Wij streven ernaar om leerlingen uit te rusten met die capaciteiten die ze nodig hebben om bewuste keuzes te maken in functie van een leefbare toekomst. Omdat de maatschappij snel evolueert, zijn een dynamische persoonlijkheid en flexibiliteit belangrijke troeven die wij willen helpen ontwikkelen. Christelijke waarden blijven onze inspiratiebron bij het streven naar de volledige menswording van onze leerlingen; meer specifiek krijgen de culturele en creatieve ontwikkeling van de jonge mensen die aan ons worden toevertrouwd volop aandacht.

Talent in goede handen

Het Sint-Jozefscollege staat garant voor een kwalitatief hoogstaande vorming, gebracht in een strikt kader dat tegelijkertijd ruimte biedt aan persoonlijk initiatief, groei naar verantwoordelijkheid en een geborgen sfeer. We willen evolueren naar een school die duurzaamheid als leidraad neemt en inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Naast de klassieke kennisverwerving willen we bij de leerlingen de nodige competenties ontwikkelen, en die ondersteunen met attitudes als nauwgezetheid, doorzettingsvermogen en weerbaarheid. De leerlingen leren een positief-kritische houding tegenover zichzelf en de wereld aan te nemen, die hen wordt voorgeleefd.

Mag het iets meer zijn?

Het onderwijsaanbod in Vlaanderen is rijk en divers. In het Sint-Jozefscollege leggen wij accenten die het verschil maken. Onze school volgt elke onderwijsvernieuwing aandachtig op, zij het niet slaafs, maar met gezond verstand en aandacht voor integratie met het bestaande. Elke leerling vindt hier bovendien ruime kansen om zich te ontplooien in de waaier aan keuzemogelijkheden die wij aanbieden. Ook krijgt al wat buiten het cognitieve valt uitdrukkelijk een plaats en worden initiatieven aangemoedigd.

Al van jongs af vinden leerlingen met een artistiek profiel bij ons keuzevakken waarin ze hun talent kunnen exploreren. Maar wat onze school echt uniek maakt, is de kruisbestuiving tussen de opties en afdelingen met kunst en de andere algemeen vormende afdelingen. Die komt tot uiting in de ruime aandacht voor de creatieve en culturele ontwikkeling van al onze leerlingen. Bovendien kunnen alle leerlingen in het hoger onderwijs vele richtingen uit door de zorg voor het peil van de algemene vakken.  

Wij streven naar een gezonde mix van traditionele waarden en “buiten de lijntjes kleuren”.

Sinds 1876 brengen de vele feestelijke ingrediënten onze lange bestaansgeschiedenis op smaak – en dat doen ze nog steeds!