Humane Wetenschappen Tweede graad

Toelichting bij de studierichting

Humane Wetenschappen is een algemeen vormende richting met een theoretische studie van gedrag en cultuur. Observeren, analyseren en zoeken van verklaringen staan daarbij centraal.
 
Cultuurwetenschappen
 
Het vak cultuurwetenschappen beoogt de studie van culturele verschijnselen als uitdrukking van mens en maatschappij. Je bestudeert bepaalde culturele fenomenen niet alleen in de eigen hedendaagse cultuur, maar je leert ook kijken naar het verleden en naar andere culturen dan de onze.
Na de kennismaking met cultuur en cultuuroverdracht komen in het derde jaar ook nog massamedia ter sprake: omroepen, internet, reclame, dagbladen ... .
In het vierde jaar draait het om welvaart en welzijn en exploreer je een aantal maatschappelijke velden die daarmee te maken hebben, zoals het sociale, politieke en levensbeschouwelijke veld. Vooral het economische veld en zijn gevolgen voor welvaart en welzijn worden uitgediept (milieu- en armoedeproblematiek). Dan volgt er nog een kennismaking met kunst in al haar vormen aan de hand van concrete kunstwerken en kunstenaars.
 
 
Gedragswetenschappen
 
Het vak gedragswetenschappen werkt thematisch. De thema’s vertonen een onderlinge samenhang. Je bestudeert de mens en zijn interactie met zijn omgeving.
In het derde jaar staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Je bestudeert de positie van het kind in verschillende tijden en culturen, zijn opvoeding en rechten alsook de levensloop van baby tot bejaarde met speciale aandacht voor de puberteit. Levenslang groeien loopt als een rode draad doorheen dit thema.
In het vierde jaar bestudeer je de mens in interactie met de buitenwereld. Je leert het verband zien tussen persoon en gedrag. Emoties, relaties met anderen, communicatie- en omgangsvaardigheden zijn items die aan bod komen. Je leert niet alleen jezelf te situeren ten opzichte van anderen maar ook ten opzichte van diverse organisaties in onze samenleving.