Grieks-Latijn Derde graad

Toelichting bij de studierichting

Grieks

Zoals dat voor Latijn geldt, moet je, als je in de derde graad kiest voor de optie Grieks, ook in de tweede graad deze taal reeds bestudeerd te hebben.
In de tweede graad is de grondige taalstudie van het Grieks volledig afgewerkt en heb je reeds een aantal originele teksten, voornamelijk uit Herodotos en Xenofoon, gelezen.
In de derde graad zal de grammatica en het basisvocabularium van het Grieks nog op regelmatige tijdstippen via zelfstudie herhaald worden en zal je de kans krijgen om datgene waarvoor je in de tweede graad zoveel moeite hebt gedaan, te zien renderen.
De nadruk ligt in de derde graad vooral op het bestuderen van originele teksten om zo in contact te komen met de beschaving waarvan deze teksten een uiting zijn en die ons hedendaags denken en leven nog zeer sterk beïnvloedt. We zullen je er proberen toe te brengen, over de taalbarrière heen, deze teksten als mooi te ervaren, ze vanuit vele verschillende perspectieven te leren te bekijken en er een kritisch oordeel over te vellen.
In het eerste jaar van de derde graad kom je in contact met de eerste poëtische teksten uit onze westerse beschaving: de Griekse lierdichters, met namen als Sappho, Alkaios, Anakreoon e.a. zullen ons hun meest intieme gevoelens meedelen en zullen een aantal themata bezingen die al zo oud zijn als de mensheid zelf. Via de epen van Homeros, Ilias en Odyssee, zal je kennis maken met het heroïsche heldenideaal uit de Myceense beschaving.
Het tweede jaar begint de lectuur van een ander hoogtepunt uit de klassieke literatuur, namelijk een tragedie van Sophokles, waarin je zal geconfronteerd worden met de lijdende mens, met de beperktheid van het menselijk bestaan en hoe de Grieken met deze gevoelens omgingen. Hoe belangrijk het gesproken woord in de antieke beschaving was, zal je aan den lijve ondervinden via Demosthenes, de grootste Griekse redenaar.
Het curriculum Grieks zal afgesloten worden met de lectuur van enkele zeer belangrijke passages uit het omvangrijke oeuvre van Plato, waarin je zal geconfronteerd worden met een indrukwekkende poging om vat te krijgen op gans de wereld die ons omringt.
Uiteindelijk hopen wij dat je via het contact met een andere cultuur in de originele taal, zal komen tot een grotere openheid tegenover de wereld en een stukje relativeren van onze eigen "hoogstaande" beschaving.

Latijn

Wanneer je ook in de derde graad Latijn wilt studeren, kunnen volgende toelichtin­gen helpen je keuze te motiveren en te onderbouwen.

Het vak Latijn met 4 u. sluit aan op de reeds gevolgde cursus Latijn met 5 u. in de tweede graad.
De vorige jaren heb je de taal reeds vrij grondig bestudeerd; daarom zal die taalstu­die grotendeels beperkt blijven tot het herhalen van basisvocabularium en basisgram­matica. Aansluitend bij de lectuur van auteurs worden beide aspecten verder aange­vuld; datzelfde geldt ook voor de studie van woordvolgorde en stijl.
De nadruk in de derde graad ligt eerder op het lezen, begrijpen, interpreteren en beoordelen van teksten, geschreven door Latijnse auteurs uit de klassieke periode en latere eeuwen.

In het eerste jaar van de derde graad ga je kennis maken met teksten die vooral behoren tot het domein van de poëzie. Schrijvers als Catullus, Vergilius, Horatius hebben het over de eeuwige mens: de mens die zich vragen stelt over liefde, lijden, verlangen naar geluk, naar goedheid en schoonheid, naar onsterfelijkheid. Ze proberen op deze vragen (die ook de onze blijven) een antwoord te geven vanuit hun bescha­vingssituatie. Deze antwoorden moet je kritisch beoordelen en vergelijken met het antwoord dat wij vanuit ons hedendaags mensbeeld geven. Dergelijke vergelijken­de studie kan erg verrijkend zijn.

In aansluiting op het eerste jaar - waar de vraagstelling meer de persoonlijke problematiek betreft - bestudeer je in het tweede jaar van de derde graad eerder de mens in de hem omringende wereld: de kracht van het gesproken woord als hefboom om mensen te overtuigen (retoriek of welsprekendheid); het recht als ordeningsprinci­pe van een complexe samenleving (Romeins recht); de kritische terugblik op het verleden (historiografie of geschiedschrijving); de zoektocht naar antwoorden op fundamentele levensvragen (filosofie of wijsbegeerte).
Naast grote namen als Cicero, Tacitus, Lucretius, Seneca kunnen ook christelijke auteurs als Augustinus en humanisten als Erasmus aan bod komen.
Ook hier werkt de vergelijking met hedendaagse vraagstellingen zeer vormend, zodat je stilaan kan doorgroeien naar een eigen, verantwoorde levenshouding.

Wiskunde 3 uur

De wiskundevorming heeft hier een dubbele rol: het ontwikkelen van een wiskundig basisinstrumentarium en het ontwikkelen van het denken in het algemeen.
Bij het mathematiseren en het oplossen van problemen zullen de leerlingen vaardigheden en strategieën verwerven die breder toepasbaar zijn. De leerlingen worden dan ook geconfronteerd met zinvolle toepassingen binnen en buiten de wiskunde.
De belangrijkste leerstofonderdelen zijn statistiek en elementaire analyse.