Economie-Moderne Talen derde graad

Toelichting bij de studierichting

Economie

Waarom daalt de koers van de Euro ten gevolge van de verkiezingsuitslag in Italië, wat is er nu net aan de hand tussen het ACW en Belfius en wat is de notionele belastingaftrek waarover gesproken wordt. Hoe zit het met de besparingen in Amerika (the fiscal clif) en waarom is de post aan het moderniseren…

Als je meer wil weten over deze (en nog veel meer) voorbeelden dan is economie jouw ding.

In de derde graad wordt verder gebouwd op de leerstof van de tweede graad (begrippen zoals vraag en aanbod, concurrentie of monopolie, welvaart, groei en inkomensongelijkheid) en worden de thema’s verder uitgewerkt in een ruimere eventueel internationale context. Maar geen paniek. Heb je in de tweede graad de economische trein gemist, ook dan ben je zeker welkom, hoewel je wel een inhaalprogramma zult moeten doormaken.

In de tweede graad was de leerstof voornamelijk gericht op het laten ervaren welke problemen economen bezighouden. In de derde graad ga je op zoek naar de diepere betekenis van de gebeurtenissen en de verbanden tussen de actualiteit en de economische situatie. Vanuit een gezonde interesse voor economische-maatschappelijke problemen ga je de analytische toer op. Een kritische blik, logisch kunnen nadenken en helder kunnen formuleren zijn elementen die hierbij veel aandacht krijgen. Deze vaardigheden komen ook naar voor in het vak wiskunde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij het oplossen van economische vraagstukken wiskundige kennis een rol speelt.

Waarom je een bepaalde prijs betaalt voor een iPhone, een brood en een treinticket, wat de overheid doet aan de effecten van vervuiling en waarom de dollar ten opzichte van de euro niet steeds even veel waard is ga je bestuderen. Maar daarnaast wordt ook dieper ingegaan op inkomensongelijkheid, inkomensherverdeling en armoede om maar enkele voorbeelden te geven. In dit alles wordt de rol van de overheid ook niet uit het oog verloren. Het deelvak, algemene economie is iets theoretischer van aard maar wordt doorspekt met actuele maatschappelijk relevante voorbeelden waardoor je merkt dat je hier dagdagelijks meer geconfronteerd wordt.

Een tweede belangrijk aspect dat aan bod komt tijdens de lessen economie is het aanscherpen van je ondernemerszin. In het deelvak bedrijfswetenschappen krijg je een meer praktische invulling van de economische realiteit. Hoe start je een onderneming, hoe zorg je ervoor dat er een positieve cashflow is en hoe beoordeel je de situatie van je onderneming is de financiële kant van de onderneming. Daarnaast ga je meer leren over wat een leider een goede leider maakt, wat maakt dat een bedrijf aangenaam is om  in te werken en hoe je als bedrijfsleider niet enkel zorg moet dragen voor de financiële kant maar ook een grotere verantwoordelijkheid hebt ten opzichte van de stakeholders. Dit deelvak beslaat ongeveer een vierde van de lestijden.

Moderne Talen

Als je graag met moderne talen omging in de tweede graad, dan zal de richting met de component Moderne Talen je wel blijven boeien. Binnen de vier moderne talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits) gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en kennismaking met cultuur en literatuur, zowel in de eigen taal als in de vreemde talen.

Je krijgt een algemene vorming en je leert systematisch en op een communicatieve wijze vier talen begrijpen, spreken en schrijven. Die vaardigheden liggen aan de basis van een vlotte taalbeheersing. Die moet je in staat stellen om in onze ruime wereld op een doeltreffende wijze te communiceren met (anderstali­ge) mensen. Dankzij je taalvaardigheid kan je in contact komen met andere levenswijzen en gewoonten. Dat kan alleen maar verrijkend zijn.

Ook al is taalbeschouwing in het secundair onderwijs niet echt een doel op zich, toch wordt er ook aandacht besteed aan het verwerven van inzicht in de taal (in het algemeen). Dat is noodzakelijk omdat een vlotte en brede taalbeheersing lexicaal en grammaticaal stevig onderbouwd moet zijn.

Kennis van de taal maakt ook de toegang mogelijk tot wetenschappelijke en literaire bronnen van een cultuur. Daarom willen we je in de derde graad introduceren in het genietend of stimulerend lezen van literatuur en zakelijke/wetenschappelijke teksten in de vreemde talen. We willen je leren een (zakelijke/wetenschappelijke) tekst te interpreteren of een (literaire) tekst esthetisch te waarderen.

Om de geboden vormingskansen optimaal te benutten moet je bepaalde attitudes ontwikkelen: bereidheid tot communiceren, interesse voor intermenselijke contacten, drang naar inzicht in regels en structuren, een ruime culturele belangstelling, een kritische ingesteldheid t.o.v. het eigen taalgebruik en dat van anderen.

Bovendien leer je in de lessen Moderne Talen ook zelfstandig werken. Je verwerft inzicht in je eigen taalleerproces, je neemt verantwoordelijkheid op bij het uitvoeren van taken en leert je eigen werk en dat van medeleerlingen evalueren.  Actief leren veronderstelt interactie tussen leerlingen. Samen werken, leren en reflecteren over de gebruikte strategieën vormen dan ook evenzeer een belangrijk onderdeel van de richting Moderne Talen.  Dit komt bij uitstek aan bod in de onderzoeksvaardigheden.

Ten slotte staat, meer nog dan in de tweede graad, in de derde graad het competentieleren centraal: je leert hoe je kennis kunt verwerven en hoe je informatie kunt vinden en hoe je die moet inzetten om een bepaald doel te bereiken.  Leerinhouden worden gelinkt aan maatschappelijke contexten waarbinnen ze een rol kunnen spelen. Een en ander komt samen in het cultuur- en onderzoeksportfolio. Het opzet van het portfolio is over de studiejaren heen een beeld te vormen van je culturele ontwikkeling. In het portfolio verzamel je individuele uitbreidings- en verwerkingsopdrachten die verband houden met lesonderwerpen uit de verschillende vakken van je opleiding. Het spreekt voor zich dat de taalvakken daarin een groot aandeel hebben.

Wiskunde 3 uur

De wiskundevorming heeft hier een dubbele rol: het ontwikkelen van een wiskundig basisinstrumentarium en het ontwikkelen van het denken in het algemeen.
Bij het mathematiseren en het oplossen van problemen zullen de leerlingen vaardigheden en strategieën verwerven die breder toepasbaar zijn. De leerlingen worden dan ook geconfronteerd met zinvolle toepassingen binnen en buiten de wiskunde.
De belangrijkste leerstofonderdelen zijn statistiek en elementaire analyse.