Wat ?

Ouderraad - Vertegenwoordigt de ouders - Organiseert - Ondersteunt - Stimuleert - Informeert - Werkt mee aan …

Wie zijn we en wat doen we?

De ouderraad van het Sint-Jozefscollege verenigt een dynamische groep ouders die zich vrijwillig inzetten om in een open sfeer samen met de directie en leerkrachten onze kinderen te laten opgroeien tot zelfzekere jongeren met een stevig pakket vaardigheden en kennis.

Dat proces gebeurt zowel op school als daarbuiten. Begeleiding en betrokkenheid vanwege de ouders in dat hele proces is essentieel.

Tijdens de vergaderingen van de ouderraad wordt er gedebatteerd over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de lessen en het schoolgebeuren zoals zware boekentassen, veiligheid in verkeer, werking CLB, lessenpakketten, inzet van digitale leermiddelen, schoolrekening, enz.

Suggesties zijn steeds welkom via ons contactformulier: contacteer ouderraad

Vorig schooljaar werd het initiatief “Ouderraad 2.0” gelanceerd, waarmee we door het organiseren van jaargebonden activiteiten meer ouders bij de ouderraad te betrekken. Dit zal in het schooljaar 2016-17 resulteren in het organiseren van eindejaarsactiviteiten voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de middelbaar. Daarnaast staan er in dit schooljaar nog andere activiteiten op stapel, waarbij we telkens de ouders betrekken, zoals de organisatie van een “beroepenbeurs” voor de leerlingen van het 6de middelbaar in het kader van hun studiekeuze.

Qua verdere vertegenwoordiging zetelen drie van onze leden in de schoolraad van het college en één van hen ook nog in het medezeggenschapscollege van de Scholengemeenschap Aarschot-Betekom. Wij hebben ook een stem in de Raad van bestuur van het college en in de algemene vergadering van het CLB.

Onze werking

De ouderraad vergadert in 2018 op de volgende dinsdagen: 23/1/18, 27/2/18, 27/3/18, 24/4/18, 22/5/18 en 12/6/18, en dit telkens om 20.00 u. in de leraarskamer op het Schaluin.

Kan je als ouder met bepaalde vragen of wensen moeilijk rechtstreeks terecht bij de leerkracht, directie of het secretariaat, dan kan je contact opnemen met iemand van de ouderraad, of via ons contactformulier: contacteer ouderraad

 

Wat willen we op termijn realiseren?

  • Alle actuele problematieken in de interactie school-thuissituatie bespreken
  • Het leren leren ook voor ouders vorm geven (vorming, leidraad, nuttige internetsites uitvlooien, …)
  • De extramuros-activiteiten evalueren
  • Debat kostprijs middelbare studies mee vorm geven
  • Uitbreiding digitale communicatie mee vorm geven
  • De voorbereiding op het hoger onderwijs mee uitwerken

Dit gebeurt allemaal in nauwe samenwerking met directie en leerkrachten

Waarom ook u niet?

Om representatief te zijn is het belangrijk dat er ouders van leerlingen uit alle studiejaren en uit alle studierichtingen in de ouderraad zetelen.

Wil u mee vorm geven aan één of meerdere projecten of vindt u de ouderraad op zich een uitdaging die u ligt, dan kan u het contactformulier invullen: contacteer ouderraad

20161116 Ouderraad Huishoudelijk reglement SJCA.pdf