Ondersteuning

Zorg in de tweede en de derde graad

De taak van onze school beperkt zich niet tot kennisoverdracht en vaardigheidsontwikkeling, maar omvat ook de socio-emotionele begeleiding van leerlingen. Die is er niet enkel voor leerlingen die probleemgedrag of een ontwikkelingsstoornis vertonen, maar voor alle leerlingen.
Onze zorgvisie vertrekt vanuit de gedachte dat duurzaamheid in alle aspecten van het leven doordringt. Echte duurzaamheid kan maar ontstaan als elke mens op een harmonieuze manier verbonden is met zichzelf, met de anderen met wie hij in relatie treedt en met de wereld. We bieden al onze leerlingen een brede basis in de vorm van zorg voor sociale relaties, zorg voor de eigen geest en het eigen lichaam en ondersteuning bij het ontwikkelen van duurzame kennis en vaardigheden. Specifieke aandacht gaat in de tweede en de derde graad uit naar leren leven, leren leren en leren kiezen.

Leren leven 

In onze school, met KSO- en ASO richtingen is, naast cognitieve ontwikkeling, ook ruime aandacht voor de creatieve en culturele ontplooiing van al onze leerlingen. Doorheen het schooljaar wordt lestijd besteed aan allerhande activiteiten die het welbevinden en het leren samenleven bevorderen.
Opgroeien is echter niet altijd gemakkelijk. Elke leerling loopt immers het risico om gehinderd te worden door externe factoren die ingrijpen op het welbevinden en het studeren: langdurige ziekte of afwezigheid, pesterijen, verzuurde relaties (met vrienden, een leerkracht…), een overlijden, gebrek aan motivatie, internetverslaving… 
Voor alles wat het een leerling moeilijk maakt om goed te functioneren op sociaal of emotioneel gebied, kan hij terecht bij de coördinator leerlingenbegeleiding, die een luisterend oor biedt en/of in overleg een oplossing op maat zoekt.
De coördinator werkt nauw samen met de Cel Leerlingenbegeleiding. Op regelmatige basis komt een groep geëngageerde leerkrachten en medewerkers van het ondersteunend personeel samen met de coördinator leerlingenbegeleiding. In teamverband wordt de leerlingenbegeleiding uitgetekend en  een zorgbeleid uitgestippeld.

Leren leren 

We willen onze leerlingen op weg helpen naar een actieve studiehouding en een doordachte studiemethode. Leerzorg staat daarbij centraal voor alle leerlingen.
Op pagina 0 wordt voor elk vak aangegeven wat van een leerling verwacht wordt. Elke leerkracht besteedt in zijn les aandacht aan die verwachtingen. Naast dit vakspecifieke worden voor alle leerlingen in het 3e en 5e jaar vier lessen over het thema “leren leren” georganiseerd.
Leerlingen die moeilijkheden ondervinden bij het leren en studeren, kunnen op verschillende wijzen ondersteuning vinden. Wie een bepaald deel van de leerstof niet begrijpt, kan met een concrete vraag naar een leerkracht van het monitoraat stappen. Contact opnemen met een monitor en er een afspraak mee maken, gebeurt op eigen initiatief. De monitoren informeren de ouders over de ondernomen acties en over de inzet en medewerking van de leerling. Het monitoraat wordt georganiseerd voor de vakken wiskunde, economie, humane wetenschappen, Nederlands, Engels Frans en Duits. 
Een andere mogelijkheid is studiecoaching, de individuele opvolging van een leerling. Gedurende een korte periode is er meestal één contactmoment per week, waarin de leerling opgevolgd en bijgestuurd wordt inzake planning en organisatie van zijn studie, de aanpak van een vak, zijn motivatie,.... Deze vorm van begeleiding is vraaggestuurd en op maat van de leerling.  
Uiteraard krijgen ook leerlingen met een geattesteerde leerstoornis de nodige aandacht. In samenspraak met de leerling en zijn ouders stelt de coördinator leerlingenbegeleiding  een stappenplan op met maatregelen die de ongelijke beginsituatie van de betrokken leerling kunnen compenseren. De leerkrachten worden dan op de hoogte gebracht van de maatregelen die weerhouden werden. 

Leren kiezen 

Wij streven ernaar om leerlingen uit te rusten met die capaciteiten die ze nodig hebben om bewuste keuzes te maken in functie van hun toekomst.
Tijdens het traject dat een leerling bij ons aflegt, wordt hij bijgestaan in zijn keuzes door een samenwerkingsverband van leerkrachten, titularissen, klassenraad, coördinatoren en CLB, die hem adviseren m.b.t. de studiekeuze die hij wenst te maken. In het 6e jaar wordt deze studieloopbaanbegeleiding toegespitst op het keuzeproces voor een richting in het hoger onderwijs.